Затверджено правила прийому на навчання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького у 2018 р.

Новини освіти в Україні

Затверджено правила прийому на навчання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького у 2018 році

Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року №1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1397/31265.

Особливості вступної кампанії 2018 року:

1. Абітурієнти можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Кількість заяв на конкурсні пропозиції за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

2. У 2018 році заклади вищої освіти прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.

3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі. Окремі категорії громадян подають заяви в паперовій формі:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

- особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900;

- особи в яких наявні розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника та в його документах;

- у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти; у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

4. Особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста і вступають для здобуття освітнього ступеня баклавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) за скороченим строком навчання подають заяви у паперовій формі. Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста вступники також подають заяви в паперовій формі (за винятком спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» - для здобуття яких абітурієнти подають заяви в електронній формі, за винятком вступників пільгових категорій, а також випадків, передбачених Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2018 році).

5. Перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання (відкрита конкурсна пропозиція також передбачає контрактні місця) для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2018 році, залежно від спеціальності, обраної абітурієнтом.

6. Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, визначається закладом вищої освіти: перший конкурсний предмет – українська мова та література), другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології; третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Джерело: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиц